Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Aandachtspunten nieuwe wijk Etten-Leur

Standpunten van Ons Etten-leur

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractie via info@ons-etten-leur.nl


Home > Onze standpunten > Aandachtspunten nieuwe wijk Etten_leur
 

Aandachtspunten nieuwe wijk Etten-Leur

Ingezonden brief aan het college

Als politieke partij heeft Ons Etten-Leur veel contact met inwoners. We krijgen veel input van hen over het wonen in Etten-Leur. Dit hebben we gecombineerd met de ontwikkelingen die wij zelf voorzien vanuit de politiek. Daarom willen we graag de volgende punten als suggestie meegeven bij een eventuele aanleg van een toekomstige nieuwe wijk.

Enerzijds helpt een vroege inbreng om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Anderzijds hopen we dat dit op termijn het best mogelijke resultaat zal opleveren voor alle belanghebbenden en voor Etten-Leur als gemeente.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

1) Bouwen voor specifieke doelgroepen die speciale woonvormen nodig hebben
2) Betaalbare woningen voor onze jeugd (zowel huur als koop)
3) Realiseren van een ècht groot speel- en ontspanningspark

Hiermee doelen we niet op het toepassen van een deel in een (kleine) inbreidingslocatie. Dit zijn suggesties voor een grote nieuwe wijk. Hieronder lichten we deze drie punten nader toe.


1) Woonvormen voor specifieke doelgroepen

Onder specifieke doelgroepen verstaan we met name de kwetsbaren in onze gemeente. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan mensen met een vorm van dementie (zoals Alzheimer) of met een vorm van autisme.

Nu onder andere de GGZ in zijn huidige vorm gaat veranderen, zullen ook deze mensen andere menswaardige woonvormen moeten krijgen. Een eigen woonvorm voor iedere groep met dezelfde aandoening / van hetzelfde niveau, is hierbij het uitgangspunt.

Ook voor mensen met andere vormen van ziekten die gebaat zijn bij een speciale woonvorm, moeten hierbij meegenomen worden. Wij denken hierbij aan hedendaagse nieuwere kleinschalige woonvormen, met voldoende eigen privéruimtes en gecombineerd met onder andere een belevingstuin.

Naast bovenstaande doelgroepen, kan er ook aan woonvormen gedacht worden die elders in Etten-Leur nog niet bestaan of waarvoor de ruimte niet is om deze (grootschalig) te realiseren).

Zo zijn er ook gezonde ouderen die met een aantal bij elkaar willen wonen door middel van bijvoorbeeld geschakelde patiowoningen met een gezamenlijke tuin. De mogelijkheid tot gebruik van gezamenlijke diensten (zoals inhuur van tuinman of huishoudelijke hulp) maakt het leven vervolgens voor deze mensen weer wat makkelijker in de latere fases van hun leven.

Het idee bij het opzetten van een nieuwe wijk is dat iedereen (de gezinnen, eenpersoonshuishoudens, specifieke doelgroepen) van het begin af aan naast en door elkaar woont. Hierdoor zullen ze samen optrekken bij het verder inrichten en onderhouden van de wijk en met het onderling samen leven. In onze ogen zal dit prettiger gaan dan wanneer er ‘pardoes’ specifieke doelgroepwoningen geplaatst worden in reeds bestaande wijken.

2) Betaalbare woningen voor onze jeugd (zowel huur als koop)

Te vaak zien en horen wij dat onze jeugd verhuist naar omringende plaatsen. Voor een groot deel omdat daar onder andere de woningen goedkoper zijn.

Het is belangrijk om jeugd in Etten-Leur te laten wonen. Het vergroot de leefbaarheid en diversiteit in een wijk. Daarnaast hebben zij een ander bestedingspatroon (onder andere met uit eten gaan, sport en recreatie), waardoor het ook op andere vlakken financieel aantrekkelijk is om ze in Etten-Leur te laten wonen. De lokale economie kan dan meer profiteren.


Aandachtspunten Nieuwe Wijk Etten-Leur 3) Groot speel- en ontspanningspark

Er zijn al verschillende parken in Etten-Leur, maar het ontbreekt nog aan een echt groot ‘stadspark’. Een park met grasvelden, picknicktafels, vijvers, water- en bos speelmogelijkheden en sportfaciliteiten. Een park waar het hele jaar door ontspanning mogelijk is voor jong en oud.

Een groot park waar kinderen op allerlei manieren kunnen spelen in de natuur. Waar ze bijvoorbeeld kunnen zwieren aan een treurwilg, slootje springen, in bomen mogen klimmen en waar ze met water mogen spelen. Het park is in de eerste plaats voor kinderen. Spelen in de natuur, zorgt voor respect voor diezelfde natuur.

Als zoals in dit geval de focus ligt op het laten spelen van kinderen, moet het park verboden voor honden zijn. Geen poep aan de handen, kleding of schoenen. Grasvelden zijn in dit geval voor de kinderen, niet voor de honden.

Ouders dragen natuurlijk altijd zelf de verantwoording in het park voor hun kinderen. Wij hebben echter de voorkeur om het park ook goed met camera’s te bewaken. Zeker speelterreinen en parkeerplaatsen, ter voorkoming van overlast. Natuurlijke afscheidingen aan de rand of in het park kunnen daarbij ook helpen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Loop- en fietsroutes binnen en naar het park moeten optimaal zijn, zodat het toegankelijk is voor iedereen. Er moeten ook voldoende ruime parkeerplaatsen zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders met kleine kinderen snel en eenvoudig buggy’s opzetten en hebben minder validen voldoende ruimte hebben voor bijvoorbeeld het in- en uitstappen met een rolstoel. Een openbare toiletgelegenheid mag niet ontbreken, net zoals voldoende afvalbakken.

In het park kan een (ondiepe) vijver van formaat voor de kleinere kinderen met volop waterspeelmogelijkheden (zie ook Schoenmakershoek in Etten-Leur noord). Met een pomp en zuiveringsinstallatie ter voorkoming van algen. Bijkomend voordeel bij een ondiepe vijver is dat bij matige vorst al na een paar dagen geschaatst kan worden.

Als een scoutinggroep zich wil vestigen nabij het park, dan is tevens een grotere en diepere vijver nodig. Daar kunnen dan zaken zoals het bouwen van vlotten, touwbruggen en andere activiteiten met water plaatsvinden. Deze diepere vijver moet wel op geruime afstand van de ondiepere vijver liggen.


Wanneer een scouting en woonvormen van specifieke doelgroepen bij elkaar liggen, kunnen deze ook van elkaar profiteren en samen optrekken. Onderhoud van het park kan gedeeld worden, begeleiding en uitwisseling van ervaringen kunnen voor groepen leerzaam zijn. Zoek naar samenwerking die resultaten kunnen verbeteren.

Laat scouting, specifieke doelgroepen en andere toekomstige inwoners samen met onze kundige mensen van het openbaar groen een prachtig speel- en ontspanningspark ontwerpen en aanleggen. Hoe meer betrokkenheid vanaf het begin van toekomstige bewoners en gebruikers, des te groter de (sociale) controle wanneer dit gereed is. Toezicht en onderhoud kunnen dan met minder kosten gepaard gaan.

Op deze manier zien wij een nieuwe, moderne en extreem groene wijk wel zitten!


Moodboard
Bijgevoegd een zogenaamd ‘moodboard’ met een collage van beelden die als inspiratie kunnen dienen.


Input
Bovenstaande ideeën en foto’s zijn slechts suggesties, maar deze zijn wel gebaseerd op dagelijkse contacten en input van onze inwoners en andere partijen.

Uiteraard zijn wij bereid om bovenstaande persoonlijk toe te lichten in een gesprek. Daarbij kunnen we deze ideeën nog beter toelichten en zaken verduidelijken. Ook als er nog meer input gevraagd wordt, staan wij klaar om daar bij te helpen.

Ons Etten-Leur staat voor een gemeente waarin iedereen een menswaardig bestaan kan hebben. Wij denken dat deze ideeën daaraan bijdragen en hopen dat deze suggesties meegenomen kunnen worden bij het realiseren van een toekomstige nieuwe wijk.


Met vriendelijke groet,


Lia Boeren
Lia Boeren Fractievoorzitster Raadslid Ons Etten-Leur

Fractievoorzitter Ons Etten-Leur

 


Contact