Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten S - s - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Samenvoegen gemeentes
• Etten-Leur niet samenvoegen met andere gemeentes .
Waarom: Er is geen noodzaak voor samenvoegen.

Scholen
• Beheer van schoolgebouwen bij de scholen laten
Waarom: Er is een bewuste keuze gemaakt om het eigendom en het beheer te splitsen.

• Indien nodig helpen bij groene schoolpleinen
Waarom: Het beheer van de scholen ligt nu bij de scholen zelf, dus ook de inrichting van de schoolpleinen. Scholen kunnen dit met hun leerlingen in diverse projecten zelf oppakken of bijvoorbeeld in combinatie met Jantje Beton.

Schuldhulpverlening
• Sneller de aanvraag in behandeling nemen en toekomstgericht werken, bij herhaling strengere maatregelen nemen.
Waarom: mensen met schuldproblemen zijn gebaat bij een zo snel mogelijke oplossing om niet verder in de problemen te komen.

Scootmobielen
• Invoeren van maximumsnelheid van een scootmobiel in een voetgangersgebied, zoals in het winkelhart.
Waarom: Om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen tussen verkeersdeelnemers met verschillende snelheden.

Senioren
• Betere voorlichting over alle mogelijkheden met betrekking tot onder andere zorg en activiteiten.
Waarom: Om mensen binnen de samenleving (sociaal) actief te houden.

• Goede toegankelijkheid van alle openbare gebouwen en voorzieningen.
Waarom: Om mensen binnen de samenleving (sociaal) actief te houden.

• Inbreng van senioren meenemen van het maken van plannen. (om problemen op voorhand te voorkomen).
Waarom: Inspraak, gebruik van en terugkoppeling van ideeën van inwoners is noodzakelijk om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen. Dit kan ook op voorhand problemen voorkomen.

• Voorzieningen (zowel voor binnenshuis als buitenshuis) inrichten op het langer thuis kunnen blijven wonen.
Waarom: Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

• Woningen levensloopbestendig opleveren / aanpassen.
Waarom: Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

• Centrale ontmoetingsruimtes in de wijken / seniorencomplexen.
Waarom: Om eenzaamheid te bestrijden en te voorkomen.

• Zolang mogelijk zelfstandig laten zijn in eigen een senioren - / wooncomplex en faciliteren van faciliteiten.
Waarom: Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

• Pleiten voor maatschappelijke voorzieningen dichtbij seniorencomplexen.
Waarom: Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

• Meer mogelijkheden voor persoonlijk contact met gemeente met betrekking tot aanvragen van voorzieningen.
Waarom: Iedere situatie is maatwerk en persoonlijk contact is de beste communicatiemethode.

• Digitalisering van gemeentelijke diensten, aanpassen op de gebruiker (niet te snel, niet te ingewikkeld, mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning).
Waarom: Om de gemeentelijke dienstverlening voor iedereen toegankelijk te houden op zijn / haar niveau.

• Mensen beter naar werk begeleiden en werk beter laten lonen.
Waarom: Werken geeft voldoening is gezond voor lichaam en geest en kost de gemeenschap minder geld (onder andere uitkeringen).

• Meer rustpunten (onder andere bankjes) creëren vanuit wijken naar winkelcentrum en wijkontmoetingspunten.
Waarom: Zodat deelname aan de maatschappij makkelijker wordt.

Sfeerbepalende panden, straten en pleinen
• Behouden van sfeerbepalende panden.
Waarom: Om het unieke en onderscheidende karakter van Etten-Leur te behouden.

Sociaal domein
• Iedereen (ongeacht functie) moet gecontroleerd kunnen worden door een door de inwoner aangewezen instantie.
Waarom: Een mogelijkheid voor een ‘second opion’ moet er altijd zijn, zonder dat er een bezwaarschrift nodig is.

• Opkomen voor de belangen van de minderheden en zwakkere groepen in Etten-Leur binnen alle regionale samenwerkingsverbanden.
Waarom: Om er voor te zorgen dat de belangen van de inwoners van Etten-Leur voldoende gewaarborgd zijn en blijven.

• Afstand tussen inwoners en overheid verkleinen.
Waarom: Om betrokkenheid bij de gemeente te vergroten.

• Geld wat voor sociaal domein vanuit het rijk ontvangen is, mag niet gebruikt worden voor andere zaken (onder andere onderhoud openbaar gebied).
Waarom: zodat je er van uit kunt gaan dat er altijd geld is wanneer mensen het nodig hebben.

• Geen geld onnodig opsparen binnen het sociaal domein.
Waarom: Om het maatwerk in de zorg te garanderen.

Sociale huurwoningen
• Zorgen voor voldoende aanbod.
Waarom: Om aan de vraag van onze inwoners te voldoen.

Sociale werkplaatsen (beschut werk)
• Behouden van sociale werkplaatsen.
Waarom: Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Sport
• Faciliteren van sporten voor iedere inwoner van Etten-Leur.
Waarom: Sporten zorgt voor ontspanning, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

• Stimuleringsubsidie voor sportverenigingen die projecten met een maatschappelijk doel willen uitvoeren.
Waarom: Sporten zorgt voor ontspanning, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling

Spreekuur
• Openbaar inloopspreekuur van burgemeester/wethouders/ambtenaren op locatie in de wijken.
Waarom: om de inwoners de kans te geven snel met wethouder/burgemeester in contact te komen.

Stationsplein
• Mooie en leefbare uitstraling geven, met speciale aandacht voor minder validen.
Waarom: Dit is een van de punten waarop inwoners en bezoekers binnenkomen in Etten-Leur.

Statushouders
• Voorzien van goede hulp / inburgeringcursus (onder andere kennis van Nederlandse normen en waarden, taal, begeleiden bij scholing/werk/vrijwilligerswerk).
Waarom: Hoe sneller en beter iemand bekend en vertrouwd raakt met de Nederlandse / Etten-Leurse maatschappij, des te sneller kan hij / zij deel uitmaken hiervan.

• Meer inzet professionele krachten.
Waarom: Omdat deze meer gedegen kennis van zaken hebben over de culturele achtergrond.

• Geen voorrang verlenen voor sociale huurwoningen
Waarom: Een statushouder is iemand die een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen. Daarmee heeft hij of zij dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van Nederland. Op basis hiervan is een statushouder een gewone inwoner en dient deze ook zo behandeld te worden. Wel is het echter vanuit de landelijke overheid geregeld, hoeveel statushouders Etten-Leur jaarlijks moet huisvesten.


Stoepen
• Optimaal onderhouden van stoepen.
Waarom: Voorkomt ongelukken en zorgt voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle voorzieningen.

Subsidies
• We zijn voor subsidies die ten goede komen aan de Etten-Leurse gemeenschap.
Waarom: Om de inwoners er profijt van te laten hebben. Subsidies zijn er niet voor om verenigingen / organisaties koste wat het kost in leven te houden.

• Transparante subsidieverlening.
Waarom: Zodat de subsidies inzichtelijk en controleerbaar zijn, want het is gemeenschapsgeld.

• Geen structurele subsidies voor verenigingen
Waarom: Subsidies moeten inzichtelijk en controleerbaar zijn, om te zien of ze goed besteed worden. De noodzaak voor verhoging of in stand houden van subsidies zal aangetoond moeten worden. Subsidies zijn er niet voor om verenigingen / organisaties koste wat het kost in leven te houden.In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact