Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten V - v - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Veiligheidsplan
• Regelmatig actualiseren en bespreken met allerlei betrokken partijen (politie, brandweer, welzijnsinstellingen, horeca verenigingen, scholen, ondernemersverenigingen, wijkverenigingen).
Waarom: Iedere partij heeft een eigen kijk op de praktijk waardoor de kwaliteit van het geheel beter wordt er moet geleerd worden van elkaar en doorontwikkeld.

Vergaderstukken gemeente
• Zoekfuncties om stukken te vinden en binnen stukken te zoeken verbeteren.
Waarom: informatie moet snel en makkelijk toegankelijk zijn.

Vergunningen
• Versoepelen van vergunningseisen en flexibeler omgaan met aanvragen (onder andere bouwvergunningen / evenementen / markten / straatartiesten).
Waarom: Onnodige belasting van de aanvragers en organiserende partijen voorkomen.

• Aanvragen die geen impact hebben op een bestemmingsplan / wijk, binnen 14 dagen regelen, mits voldoende beargumenteerd en voorbereid aangeleverd.
Waarom: Onnodige belasting van de aanvragers voorkomen.

Verkeer
• Terugdringen overbodig en overmatig gebruik van verkeersborden.
Waarom: Zorgt voor een rustiger straatbeeld en betere kans om te concentreren op de belangrijkste borden.

• Verkeersborden op duidelijk zichtbare plaatsen (bijvoorbeeld niet achter bomen / struiken).
Waarom: Zorgt voor veilige verkeerssituaties.

• Vrachtwagens die geen bestemmingsverkeer zijn weren uit de bebouwde kom
Waarom: Het weren van doorgaand verkeer zorgt voor een grotere veiligheid van de overige verkeersdeelnemers. Wel is van belang dat er goede rondwegen zijn.

Verlichting
• Slimme energiezuinige verlichting afgestemd op de omgeving en doel inzetten bij iedere renovatie / opknapbeurt. Daarbij kijken naar de meest duurzame oplossing.
Waarom: Om enerzijds de veiligheid te vergroten en anderzijds toekomstgericht duurzamer en goedkoper te werken.

Vervoer
• Zorgen voor voldoende aanbod van buurtbussen / deeltaxi´s binnen Etten-Leur.
Waarom: Om de bereikbaarheid van alle voorzieningen optimaal te maken.

Verzorgingshuizen
• De mensen moet centraal staan, niet het geld.
Waarom: Om de kwaliteit van zorg te garanderen.

• Geen ongediplomeerde scholieren zonder begeleiding aan het werk zetten.
Waarom: Om de kwaliteit van zorg te garanderen.


• Meer handen aan het bed.
Waarom: Om de kwaliteit van zorg te garanderen.

• Minder privatisering / |commerciële aansturing.
Waarom: De mens moet centraal staan, niet het geld.

• Continue monitoring van geleverde zorg.
Om de kwaliteit van zorg te garanderen.

• Verantwoordelijke wethouder moet extra bevoegdheden krijgen om binnen zorgcentra’s te kunnen controleren.
Waarom: Om de kwaliteit van zorg te garanderen.

• Taken van professionals / mantelzorgers moeten niet door vrijwilligers / mantelzorgers gedaan worden.
Waarom: waarborgen van kwaliteit.

Vetorecht samenwerkingsverbanden
• Tegen. Ieder raadslid moet de mogelijkheid hebben om zijn / haar stem uit te brengen op een bepaald punt.
Waarom: Om de democratische besluitvorming te waarborgen.

Visueel gehandicapten - Blinden
• Een geleiderail (ribbeltegels – of rail) voor blinden vanuit het centrum tot aan het station.
Waarom: Etten-Leur moet beter toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking.

Vluchtelingen
• Verbeteren van hulp / betere inburgeringcursus (onder andere kennis van Nederlandse normen en waarden, taal, begeleiden bij scholing/werk/vrijwilligerswerk).
Waarom: Hoe sneller en beter iemand bekend en vertrouwd raakt met de Nederlandse / Etten-Leurse maatschappij, des te sneller kan hij / zij deel uitmaken hiervan.

• Geen voorrang verlenen voor sociale huurwoningen
Waarom: Een statushouder is iemand die een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen. Daarmee heeft hij of zij dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van Nederland. Op basis hiervan is een statushouder een gewone inwoner en dient deze ook zo behandeld te worden. Wel is het echter vanuit de landelijke overheid geregeld, hoeveel statushouders Etten-Leur jaarlijks moet huisvesten.

Voedselbank
• Zorg dat de voedselbank overbodig wordt
Waarom: Zodat niemand voor een menswaardig bestaan afhankelijk is van gulheid van anderen.

• Wanneer nodig, actief mee zoeken naar een locatie voor de voedselbank
Waarom: Om te zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank een menswaardig bestaan kunnen leiden.

Voorlichting
• Wij pleiten er voor dat er ruimte gemaakt wordt binnen scholen voor ervaringsdeskundigen die voorlichting richting de jeugd kunnen geven op verschillende gebieden, zoals alle vormen van verslaving, (anti)-racisme, milieubesef, pesten / cyberpesten).
Waarom: Om ongewenst gedrag eerder te kunnen herkennen, te voorkomen en te bestrijden.
Vrijwilligers
• Grensbewaking vrijwilligers versus professionals.
Waarom: Vrijwilligers mogen niet ingezet worden om werk van professionals uit te laten voeren.

• Meer belonen van vrijwilligers.
Waarom: Om de waardering richting vrijwilligers duidelijker te maken voor het vele werk dat zij voor de maatschappij doen.

• Meer bekendheid voor de gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering (PP2006)
Waarom: om vrijwilligerswerk te stimuleren.

Vrijwilligerscentrale
• Meer bekendheid aan geven.
Waarom: Omdat er een tekort aan vrijwilligers is en deze niet bekend genoeg is.

Vrijkomende agrarische bebouwing
• Flexibel omgaan met nieuwe invullingen van vrijkomende agrarische bebouwingen (stimuleren alternatieve bedrijvigheid voor een aantrekkelijk buitengebied, geen gedwongen sloop).
Waarom: Om het buitengebied aantrekkelijk te houden voor inwoners, bedrijven en recreanten.

• Meer ruimte (vergunningtechnisch) in het buitengebied voor kleinschalige recreatieve bedrijven, campings).
Waarom: Om Etten-Leur aantrekkelijker te maken voor toeristen.

Vroegtijdige voorschoolse educatie
• In stand houden.
Waarom: Om aan ouders de keuze te bieden om eventuele onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen.

Vuurwerk
• Wij zijn voorstander van 1 of 2 centraal georganiseerde vuurwerkshows, met bijbehorend feest met oud & nieuw. Daarnaast strenger controleren en handhaven op illegaal vuurwerk.
Waarom: Enerzijds om de overlast van illegaal vuurwerk voor mensen en dieren te beperken. Anderzijds om zoveel mogelijk mensen van traditioneel vuurwerk te kunnen laten genieten.

• Toestaan carbid schieten op 2 afgezonderde plaatsen (zie landelijke regelgeving met betrekking tot dierenverblijven en bebouwing) binnen een bepaalde tijdsduur.
Waarom: Carbid schieten staat op de Nederlandse culturele erfgoedlijst, maar de overlast voor dieren en mensen dient zoveel mogelijk beperkt te worden.


In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact