Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten W - w - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Waterenergie
• Gebruik van water om energie op te wekken (met diverse mogelijke varianten) stimuleren in heel de gemeente.
Waarom: Om gebruik van ‘groene energie’ te stimuleren en de doelstellingen om klimaatneutraal te worden te halen.

Waterlopen
• Meer aandacht voor ondergrondse waterlopen en effecten daarvan bij het bouwen.
Waarom: Om overlast bij bouwprojecten te voorkomen.

Waterspeelpartijen
• Wij pleiten voor meer waterspeelpartijen.
Waarom: Het is leuk voor kinderen en bevordert buitenspelen.

Website gemeente
• Informatie toegankelijker maken voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met digitale media.
Waarom: Om de gemeentelijke dienstverlening voor iedereen toegankelijk te houden op zijn / haar niveau.

Wegen
• Geen verkeersremmende maatregelen op ontsluitingswegen.
Waarom: Om sluipverkeer door de wijken te voorkomen.

• Optimaal onderhoud van alle wegen.
Waarom: Voor een veilige leefomgeving.

• Snelheidsremmende maatregelen moeten op maat worden toegepast. Niet altijd grijpen naar het leggen van verkeersdrempels of verhoogde kruisingsvlakken. Wij pleiten eerder voor weg-as verleggende maatregelen.
Waarom: Wegverhogingen hebben een hoger irritatieniveau dan andere snelheidsremmende maatregelen.

• Zorgen voor verkeersveilige situaties in het buitengebied voor alle deelnemers.
Waarom: Om meer aandacht en ruimte te geven aan (het passeren van) zwakkere verkeersdeelnemers.

Welstandscommissie
• Wet – en regelgeving met betrekking tot bouw en verbouw van woningen strak handhaven.
Waarom: Om wildgroei aan vreemde bouwstijlen te voorkomen en veiligheid te waarborgen.

Werkgelegenheid
• De gemeente moet activerend optreden en samenwerking bevorderen tussen de vijf O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid, Onze Inwoners, Maatschappelijke Organisaties.
Waarom: Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

• Er moet alles aan gedaan worden om mensen aan een baan te helpen.
Waarom: Werken geeft voldoening, is gezond voor lichaam en geest en kost de gemeenschap minder geld (onder andere uitkeringen).


• Meer gesubsidieerde banen voor langdurig werklozen
Waarom: Er moet alles aan gedaan worden om mensen aan een baan te helpen. Werken geeft voldoening, is gezond voor lichaam en geest en kost de gemeenschap minder geld (onder andere uitkeringen).

Werkplein
• Er moet alles aan gedaan worden om mensen aan een baan te helpen.
Waarom: Werken geeft voldoening, is gezond voor lichaam en geest en kost de gemeenschap minder geld (onder andere uitkeringen).

• Mensen met een uitkering waar mogelijk actief betrekken bij vrijwilligerswerk en tijdelijke werkzaamheden ten dienste van de gemeenschap, zonder dat dit ten koste gaat van betaald werk.
Waarom: Een zinvolle dagbesteding helpt mensen om deel te blijven nemen aan de maatschappij. Dit vergroot de kansen op een baan en voorkomt dat ze in een sociaal isolement terechtkomen.

Werkzaamheden gemeente
• Grondige controle vanuit de gemeente na uitvoering project en terugkoppeling aan betrokkenen.
Waarom: Het is niet de taak van inwoners om te moeten constateren dat het werk niet goed is uitgevoerd.

Westpolderplas
• Meer recreatie toestaan
Waarom: Een of twee camperplekken extra is totaal wat anders dan bijvoorbeeld een jetskibaan. Dit is erg afhankelijk van het initiatief, dus per geval bekijken. We zijn in ieder geval voorstander van meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Wijkagenda
• Wij zijn voor het werken met wijkagenda’s.
Waarom: zodat diverse onderhoudsplannen goed op elkaar afgestemd worden en met de inwoners besproken kunnen worden. Dit betreft zowel sociaal maatschappelijke als fysieke wensen.

Wijkagenten
• Meer wijkagenten.
Waarom: Om de veiligheid te vergroten en om als aanspreekpunt te fungeren.

Wijkbus
• Uitbreiding routes met name in het buitengebied en Etten-Leur West.
Waarom: Om voor een zo groot mogelijke groep een actieve deelname aan het sociale leven in onze gemeente mogelijk te maken.

Wijkgebouwen
• Zoveel mogelijk aparte wijkgebouwen voor wijkverenigingen en wijkgebouwen blijven behouden daar waar brede scholen toch te klein zijn of geen ruimtes kunnen bieden.
Waarom: Aparte wijkgebouwen maken de drempel lager voor inwoners om binnen te lopen en bieden wijkverenigingen meer ruimte en flexibiliteit om hun activiteiten te organiseren.

• Meer geld voor onderhoud naar wijkgebouwen
Wijkgebouwen maken de drempel lager voor inwoners om binnen te lopen en bieden wijkverenigingen meer ruimte en flexibiliteit om hun activiteiten te organiseren. Een goed onderhoud hiervan is belangrijk.

Wijkverpleegkundige (Zie wijkzuster)
• Het is van belang dat eerstelijnszorgverleners ook buiten kantooruren reguliere zorg verlenen.
Waarom: Dit voorkomt veelal een beroep op de duurdere acute zorg en geeft mantelzorgers en vrijwilligers betere mogelijkheden om zorg en werk te combineren.

Wijkteams
• Meer bekendheid geven aan bestaan en werking wijkteams.
Waarom: Om de kennis en kunde van de professionals beter ter beschikking te kunnen stellen aan de inwoners.

• Duidelijke communicatie over alle beschikbare zorgmiddelen / instanties / mogelijkheden.
Waarom: Zodat de voorzieningen bij de juiste mensen terecht kunnen komen.

Wijkverenigingen
• Niet korten op budgetten voor wijkverenigingen.
Waarom: alle inwoners moeten laagdrempelig terecht kunnen voor activiteiten in de wijk.

• Betere communicatie richting wijkverenigingen vanuit de gemeente.
Waarom: Om eventueel onbegrip en miscommunicatie drastisch te verminderen.

Wijkzuster
• Meer bekendheid voor wijkzuster.
Waarom: Zodat de juiste zorg op de juiste plek terecht komt.

Windenergie
• Windenergie (met diverse mogelijke varianten waaronder kleine ‘windtrees’) stimuleren in heel de gemeente.
Waarom: Om gebruik van ‘groene energie’ te stimuleren en de doelstellingen om klimaatneutraal te worden te halen.

Windmolens
• Niet meer windmolens (volgens de huidige standaard)
Waarom: Etten-Leur heeft al verschillende windparken in of op de rand van haar gemeente. De opbrengsten hiervan komen slechts ten dele ten goede aan alle inwoners, terwijl er wel overlast is voor mens en natuur. Er zijn ook andere alternatieve vormen voor de huidige standaard windmolens (bijvoorbeeld zoals de windtrees in Parijs), die kunnen bijdragen aan de energiedoelstellingen. Daarnaast is de capaciteit van het energienetwerk in het gedrang, waardoor het maar de vraag is of een initiatief van 1 windmolenpark, voorrang heeft op dat van andere energieopwekkers (bijvoorbeeld zonnepanelen), waarbij meer partijen profiteren.

Winkellocaties
• Huidige winkellocaties verstevigen op noord (Van Bergenplein), midden (Winkelhart) en zuid (Kerkwerve / Bisschopsmolenstraat).
Waarom: Meer mogelijkheden voor detailhandel bieden.

Winkels
• Gemeente moet zorgen voor goede bereikbaarheid van winkels en bedrijven bij onderhoud van wegen / openbaar gebied.
Waarom: Bereikbaarheid voor inwoners moet optimaal zijn.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
• Meer geld naar zorg.
Waarom: er moet niet meer geld naar de management lagen, maar naar het verplegend personeel, de ‘handen aan het bed’ om inwoners een menswaardig bestaan te kunnen bieden.

• Welzijnszorg: kaders scheppen, maar mogelijk maken om flexibel te kunnen werken zowel binnen als buiten kader indien nodig.
Waarom: Zorg is altijd maatwerk.

• Eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning moet lager worden voor mensen met een laag inkomen
Waarom: Op het moment dat mensen het niet meer kunnen betalen, maar wel die zorg nodig hebben, moet de gemeente de mogelijkheid hebben om dat kwijt te schelden.

• Drempel voor ‘sociaal raadsliedenwerk’ verlagen door ze naar de mensen toe te laten gaan.
Waarom: Om de afstand tussen inwoners en zorgaanbieders te verkleinen en tegemoet te komen aan mensen die minder mobiel zijn.

Woningbouw
• Zo milieubewust en duurzaam mogelijk bouwen.
Waarom: Om de belasting voor het milieu zo klein mogelijk te houden.

• Scherpere kaders op het gebied van toegankelijkheid en functionaliteit voor minder validen / senioren.
Waarom: Zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.

• Betere mix bij nieuwbouwcomplexen tussen senioren en jongeren.
Waarom: Dit geeft betere kansen op langer thuis wonen en op deelname aan het sociale leven

• Nieuwbouw moet mogelijk zijn in het buitengebied
Waarom: Het beperkte groen binnen de bebouwde kom moet behouden blijven en eventueel uitgebreid worden. Er moet rekening gehouden worden met de directe omgeving waar gebouwd wordt

• Geen nieuwe woonwijk aan de Lage Vaartkant
Waarom: De ligging is ongeschikt door de (ondergrondse) waterstromen die door het gebied lopen.

• Grootte nieuwe woonwijk Hoge Haansberg goed onderzoeken
Waarom: Er moet goed onderzocht worden wat de woningbehoefte is van onze eigen inwoners. Het moet niet zo zijn dat we alleen maar bouwen voor de regio, terwijl we met een kleiner aantal onze eigen inwoners ook kunnen bedienen.

• De gemeente kan zelf de regie houden bij woningbouw
Waarom: Het in eigen hand houden van bouwprojecten, kan grotere marges opleveren voor de gemeente, die doorberekend kunnen worden in de huizen- of huurprijzen.

Woningen
• Meer goedkope woningen voor gezinnen waarvan 1 of meer gezinsleden een beperking hebben.
Waarom: Om te zorgen voor een betere zorgsituatie en de wachtlijsten hiervoor te verkorten.

• Meer levensloopbestendige woningen (hetzij door nieuwbouw, hetzij door aanpassingen).
Waarom: Om mensen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

• Goedkope woningen voor Etten-Leurse jongeren die zelfstandig gaan wonen
Waarom: Om de Etten-Leurse jeugd de kans te geven zich in Etten-Leur te blijven ontwikkelen.

• Alternatieve woonvormen onderzoeken
Waarom: Er moet continu goed onderzocht worden naar welke woonvormen vraag is onder de inwoners van Etten-Leur. Afhankelijk van de uitkomsten moet er in de juiste woonvormen geïnvesteerd (kunnen) worden. De gemeente hoeft niet altijd zelf te investeren, zij kan ook vooral de juiste voorwaarden scheppen en nieuwe woonvormen mogelijk maken of toestaan.

• Inwoners van Etten-Leur voorrang geven op nieuwe woningen in de gemeente
Waarom: Mensen hebben een betere band met de gemeente waarin ze geboren en getogen zijn. Een groter gevoel van trots op wat hun gemeente te bieden heeft en een groter verantwoordelijkheidsgevoel om alle voorzieningen op peil te houden en bij te dragen aan een goede leefomgeving.

Daarom is het belangrijk om de inwoners die al in Etten-Leur wonen, juist de kans te geven om in Etten-Leur te kunnen blijven wonen. Dit geldt voor alle groepen, van jonge starters, tot senioren die hier al hun hele leven wonen.

• Een zelfbewoningsplicht voor woningen invoeren
Waarom: Een zelfbewoningsplicht is een bewezen instrument om huurders en kopers van huizen te beschermen tegen huisjesmelkers en investeerders die snel geld willen verdienen.In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact