Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij

  Onze standpunten

  Standpunten van Ons Etten-leur over actuele politieke onderwerpen

  Met Onze standpunten proberen we de mening van Onze kiezers zo goed mogelijk te verwoorden, passend binnen de totale visie en het partijprogramma van Ons Etten-Leur. Hier kunt u ingezonden brieven lezen, reacties op kadernota's en begroting en originele

  invalshoeken op diverse onderwerpen binnen de Etten-Leurse gemeenschap.

  Home > Onze standpunten

  Partijprogramma

  Het programma van Ons Etten-Leur staat online. Hierin staan onze

  belangrijjkste punten verdeeld over

  • 3 hoofdvisies
  • 22 hoofdthema's
  • losse standpunten op alfabetische volgorde
  • aandachtspunten per wijk
  Programma Ons Etten-Leur 2018 - 2022

  Bekijk of download hier het programma van Ons Etten-Leur (PDF 1,3 MB)

   

  Standpunten Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Ons Etten-Leur

   

  Welke stemwijzers voor Etten-Leur zijn er beschikbaar?

  De officiele stemwijzer van de gemeente Etten-Leur is Stemwijzer.

  Er is ook een alternatieve variant, van Stemhulp

  Daarnaast is er een speciaal Kieskompas voor Jonge Boeren

   

  Nieuwe onderwerpen

  Naast de algemene en specifieke standpunten die opgenomen zijn in ons partijprogramma voor

  de verkiezingen, komen er ook regelmatig onderwerpen aan bod die ten tijde van het schrijven nog niet bekend waren. Hieronder vind u per onderwerp onze standpunten / bijbehorende documentatie.

  Aandachtspunten toerisme

  Openbare toiletten

  Verruimen terrasmogelijkheden horeca-ondernemers

  Echtscheidingsproblematiek bij kinderen

  Aandachtspunten nieuwe wijk

  Carnaval - bouwlocaties carnavalsverenigingen

  6 minuten AED zone realiseren

  Spoorzone - Juvenaat (Edward Poppe Internaat)

  Nieuwe Nobelaer

  Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

  Algemene beschouwingen - 21-6-2019

  Voor iedereen een menswaardig bestaan in een zorgzame maatschappij, dat is het uitgangspunt van Ons Etten-Leur.

  Op dit moment zijn financiële maatregelen nodig om tot een sluitende meerjarenbegroting

  te komen en onze reservepositie weer op orde te brengen.

  Wij zien niets in de kaasschaafmethode. Wij zien meer in een rigoureuze aanpak.

  Bezuinigen op de samenwerkingsverbanden, subsidies en in de gemeentelijke organisatie bijvoorbeeld.

  Naast bezuinigen kan je geld ook zorgvuldiger uitgeven. Voorkom dat werkzaamheden

  worden uitgevoerd voordat overeenstemming is bereikt met alle 5 O’s.

  0 - Bestuur en ondersteuning

  • Wachtgeld wethouders en re-integratie wethouders met spoed minimaliseren waar mogelijk
  • Geen extra verhoging OZB, vasthouden aan de inflatiestijging
  • Geen stijging van parkeertarieven
  • Extra uren BOA’s alleen als deze ingezet worden op handhaving
  • Reclamebeleid (waaronder reclamezuilen) oppakken en uitwerken

  1 - Veiligheid

  • Niet bezuinigen op brandweer, politie en ambulance; veiligheid staat voorop en is onderdeel van een zorgzame maatschappij
  • Op orde hebben en houden van aantal AED’s voor de 6 minuten zone hoort onder veiligheid

  2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

  • Een rand- / rondweg en ondertunneling spoor zorgt voor betere doorstroming verkeer
  • Iedere verkeerssituatie moet zo overzichtelijk mogelijk gemaakt worden, waarbij goed
   geluisterd moet worden naar de direct omwonenden (en terugkoppelen)

  3 - Economie

  • Geen uitbreiding industrieterreinen
  • Lokale ondernemers mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen
  • Met lokale ondernemers die uit willen breiden op zoek gaan naar goede locaties
  • • Geen toeristenbelasting
  • Meer uitrustplaatsen en openbare toiletten
  • Toekomst van de raadskerk met alle consequenties in een gedegen raadsvoorstel uitwerken
  • Subsidies herijken

  4 - Onderwijs

  • Meer nadruk op acceptatie en tolerantie ongeacht geloof, huidskleur, geaardheid of beperking binnen het basisonderwijs
  • Meer onderwijs over de geschiedenis van Etten-Leur en zijn beroemde inwoners uit het verleden
  • Per kind afzonderlijk kijken naar de mogelijkheden om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen\5 Sport, cultuur en recreatie
  • De Westpolderplas onderhouden, omdat die als buitenzwembad is benoemd

  6 - Sociaal domein

  • • Wij zijn voor het vroeg signaleren voor de juiste hulp, om zo duurdere vervolgstappen te voorkomen
  • Wij staan zeer huiverig tegenover het korten op individuele voorzieningen en het
   minimabeleid, juist deze punten zorgen voor een menswaardig bestaan
  • Kinderen mogen nooit de dupe worden van bezuinigingsmaatregelen
  • Maatwerk mag niet verloren gaan
  • Mantelzorgwaardering moet blijven
  • Scherp toezien op onnodige kosten door partijen in de zorg
  • Zorg voor de betrokkenen moet centraal staan, (jeugd)zorg is geen commercie

  7 - Volksgezondheid en milieu

  • AED’s moeten (mede) door de gemeente worden betaald
  • Verhogen parkeergeld / -vergunningen werkt in het nadeel om “even binnen te springen”
   bij mensen om een sociaal isolement te doorbreken
  • Meer groen en water (bijvoorbeeld in een park) brengt rust en mogelijkheden tot sociaal contact

  8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  • Onderzoek naar mogelijkheden om zo goedkoop mogelijk te bouwen voor onze jeugd (bijvoorbeeld casco bouwen)
  • Blijvend zuinig zijn op historische en sfeervolle panden, straten en pleinen

  Diverse thema’s die wij hierboven genoemd hebben, komen voort uit onze gesprekken met de 5 O’s.

  Wij vragen namens hen aan het college om met gedegen voorstellen te komen om kosten

  te besparen. Dit zonder extreme lastenverzwaringen en met behoud van een menswaardig bestaan voor al onze inwoners.

  Fractie Ons Etten-Leur

  Algemene beschouwingen - 20-6-2016

  Hart en verstand in de juiste balans, dat is waar wij vorig jaar onze algemene beschouwingen

  mee zijn begonnen en voor dit jaar is dat niet anders. Wat wel anders is, is dat wij dit jaar niet beginnen met de cijfers of de al dan niet gerealiseerde projecten. Nee, we moeten het eerst

  maar eens hebben over de vrijheid van meningsuiting en respect voor elkaar. De column van een moeder over haar zoon Job in de Gelderlander verwoordt precies wat wij ook vinden.

  Bij het recht om te zeggen wat je denkt, hoort ook de plicht om na te denken over wat je zegt. Dat laatste wordt naar onze mening de laatste tijd te vaak vergeten. Om duidelijk te maken wat

  wij hier mee bedoelen een paar voorbeelden. Namen gaan wij niet noemen, maar wie de schoen past trekt hem maar aan.

  Als je op sociale media gebruik maakt van #knettergek, bedoel je dan dat degene die zijn mening uit knettergek is, of ben je dan zelf knettergek? Als je vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebt staan dan is, volgens onze mening, het laatste van toepassing. Immers er

  bestaat ook nog zoiets als respect hebben voor de mening van een ander en door gebruik te maken van #knettergek heb je dat respect zeker niet getoond, tenzij je het over jezelf hebt.

  Een ander voorbeeld en wij gebruiken dat, omdat het enige tijd geleden is gezegd in een

  raadsvergadering en wij het maar niet uit onze gedachten kunnen krijgen. Het past overigens

  ook bij onze visie om de burgers juist te informeren.

  Een kind met een …. kan maar beter niet geboren worden. Wij laten het bewuste woord, bewust weg. Krijgen het gewoonweg niet opgeschreven. Dan kun je daarna wel zeggen, “sorry verkeerd voorbeeld”, maar daarmee is het wel gezegd en volgens ons is het dus ook wat je denkt. Misschien was #knettergek hier wel op zijn plaats geweest.

  Bij deze voorbeelden denken wij elke keer weer aan de uitspraak van de moeder van Job over

  Job: “En dan noemen we hem verstandelijk beperkt.”

  Laten wij, met het behandelen van de kadernota 2017-2020, ook elkaar met het hart en verstand in de juiste balans behandelen.

  Wat wij vorig jaar ook hebben gezegd, citeren wij nog maar eens: “Onze verwachting is dan ook dat het er allemaal wat rooskleuriger gaat uitzien als in deze kadernota wordt weergegeven. We hebben geen glazen bol, maar we zijn niet verrast als we later dit jaar en in de jaren tot 2019

  een aantal meevallers gepresenteerd gaan krijgen.” Einde citaat.

  Nou daar hebben wij dan gelijk in gekregen en dat zonder glazen bol.

  Het is niet zo mooi om te horen dat 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van 1,7 miljoen in plaats van het vorig jaar verwachte resultaat van -0,3 miljoen. Vorig jaar kregen wij als raad de opdracht om aan te geven waar bezuinigd kon worden. Dat blijkt nu helemaal niet nodig

  geweest te zijn. Kunnen wij nu dan een voorstel doen om de kerstbomen in Etten en Leur toch

  uit de gemeentekas te betalen? De besparingen in het sociaal domein waren niet onze keuze, waarover we vorig jaar al onze zorg hebben uitgesproken.

  Het voorstel om 1,2 miljoen van het onverwachte positieve resultaat in 2015 toe te voegen aan de algemene risicoreserve kan wat ons betreft alleen na een toezegging van de wethouder dat het in een later stadium kan worden toegevoegd aan de pot voor het sociaal domein. Wij hebben

  gevraagd wat de kosten zijn als wij van het huidige niveau sober naar het volgende niveau gaan

  en wat wij daar dan voor krijgen. Antwoord hebben wij nog niet gekregen, maar als de kosten in

  verhouding zijn met de extra voorzieningen willen wij graag de keuze kunnen maken om de 1,2

  miljoen of een deel daarvan toe te voegen aan het sociaal domein.

  Verder gaan wij ervan uit dat de taakstellingen die er nog liggen voor de komende jaren, goed

  onderbouwd zijn en gehaald gaan worden. Daarnaast gaan wij ervan uit dat de doelstellingen

  die niet of maar gedeeltelijk gehaald zijn, in de komende periode gehaald gaan worden.

  Per programmaonderdeel hebben wij nog de volgende punten:

  Financiën

  • De reserves bij het sociaal domein lopen in 2020 te hoog op. Voor ons mag het niveau van zorg verhoogd worden, waarbij de reserves lager zijn.
  • De hondenbelasting mag per direct afgeschaft worden. Dekking kan uit de algemene reserve komen.

  Bestuur en dienstverlening

  • Aangezien de problemen met de klimaatinstallatie al sinds de oplevering bestaan, kan er
   wat ons betreft geen extra geld naar toe. Dit probleem dient opgelost te worden door de leverancier.
  • Communicatie en informatie is verbeterd. Het ingezette beleid heeft onze steun.

  Wonen

  • Wij zijn altijd tegen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) geweest. De
   financiële problemen die daar nu zijn mogen niet worden opgelost door een extra bijdrage
   aan de burger te vragen. Als het huidige bestuur niet in staat is om het probleem op te lossen, dan moet het eerst maar geprobeerd worden met een nieuw bestuur.
  • Voor het nieuwe contract afvalstoffen wat op termijn moet komen, willen wij een aanpassing waarbij het gratis aanbieden van een halve kuub in meerdere stortingen kan
   plaatsvinden en de kosten van extra aanbiedingen verlaagd gaan worden.

  Leven

  • Het werkbudget “snel handelen” kan op onze steun rekenen.
  • Wij pleiten voor verplicht schoolzwemmen.
  • Wijkgebouwen moeten alleen dan gesloten worden als deze echt overbodig zijn geworden en niet of nauwelijks gebruikt worden.

  Afsluiting

  Over het algemeen zijn wij positief over deze kadernota. Een compliment aan het college en de

  ambtenaren is dan ook zeker op zijn plaats. Wij merken duidelijk een kanteling in de organisatie,

  welke een positief effect heeft. Het college luistert naar de inwoners en de raad en wij luisteren

  en hebben vertrouwen in het college en de ambtenaren.

  Als we nu ook nog kunnen voorkomen dat het verschil tussen de verwachting en de realisatie

  kleiner kan worden, we hebben het nu over het resultaat van de jaarrekening 2015, hebben wij weer een mooie stap gemaakt.

  Namens de fractie van Ons Etten-Leur, Lia Boeren, Jose Lockx, Björn Vaarwerk

  Verkeersveiligheid rotonde - brief naar college

  Etten-Leur,11-02 2016

  Betreft: ongeval en bijna ongevallen rotonde Rode Poort, Beiaard, Bisschopsmolenstraat.

  Geacht College,

  03-02-2016 heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de rotonde Rode Poort

  Bisschopsmolenstraat en is er een 12 jarige jongen aangereden door een vrachtwagen
  met betonmolen. Dit heeft veel reacties losgemaakt.

  Het gaat volgens getuigen heel erg vaak (bijna) mis en volgens onze informatie is de situatie daar soms levensgevaarlijk. Er rijden met regelmaat vrachtwagens niet alleen voor de bevoorrading winkels Bisschopsmolenstraat, ook internationaal verkeer dat de eerste afslag heeft genomen, maar toch naar de Vosdonk moet.

  Nu is er al meer bouwverkeer voor de herontwikkeling Bisschopsmolenstraat en zal daarna

  volgens onze opinie, dan ook niet veranderen met het oog op aan en afvoeren van goederen voor de toekomstige supermarkt.

  Onze vragen aan het College:

  Bent u er van op de hoogte dat het hier om een onveilige situatie gaat?
  Als dit niet zo is, kunt u dit dan opvragen via politie gegevens.
  Als dit wel zo is, gaat u dan hier actie voor ondernemen?

  In afwachting van uw reactie.
  Namens de fractie van Ons etten-leur
  José Lockx Raadslid

  Afvalbakken adoptie - brief naar college

  Aan het College van de gemeente Etten-Leur

  Etten-Leur, 17-01-2015


  Onderwerp: Adoptie afvalbakken

  Geacht College,

  Ons Etten-Leur uit verontwaardiging over de wijze waar u bent omgegaan met de afvalbakken.

  U geeft toe ondanks de goede intentie niet de juiste keuze gemaakt te hebben.
  Plaats daarbij ook de opmerking dat u vooraf de inwoners eerst had moeten informeren over dit besluit. Dan zult U begrijpen dat Ons Etten-Leur deze gang van zaken ten zeerste betreurd.

  Door zeer goede communicatie lopen bezuinigingen soepeler en worden bezuinigingen ook eerder door inwoners geaccepteerd.


  Ons Etten-Leur heeft de volgende vragen:

  Zou het college voortaan bij uitvoering van hetzij een idee, amendement of motie ingebracht

  door een partij of partijen vooraf willen kortsluiten of aanpak uitvoering ook dat zal opbrengen wat men ervan verwacht?

  Ook zal de communicatie richting inwoners bij bovenstaande aanpak van essentieel belang moeten zijn.

  Waarom is niet gekozen voor een positieve aanpak? Het idee van Ons Etten-Leur:
  1. De inwoner belonen voor het adopteren van een afvalbak.

  Extra ledigingen van hun eigen restafval. Dit zal de gemeente niets extra’s kosten en zal een extra ophaalroute voor afvalbakvuil uitsparen

  2. De inwoner een extra gratis restafvalbak voor het restafval van de geadopteerde afvalbak.


  Wij hopen op een spoedig antwoord

  Met vriendelijke groet,
  namens José Lockx
  Gemeenteraadslid Ons etten-leur

  Algemene Beschouwingen 18-6-2015

  Zon
  Hart en verstand in de juiste balans. Met dat als uitgangspunt is gekeken naar de Kadernota

  2016-2019. De eerste kadernota na de verkiezingen waar het voorgenomen beleid in is
  verwerkt. De crisis ligt achter ons en nog zeer recent zijn door diverse partijen de

  verwachtingen voor de economische groei naar boven bijgesteld. De werkloosheid is in de

  eerste 5 maanden van dit jaar gedaald van 7,2% naar 6,9%. Kortom de zon gaat weer wat
  meer schijnen.

  Rooskleuriger

  In zijn algemeenheid kan je zeggen dat de financiële positie van Etten-Leur de komende

  jaren een gezonde ontwikkeling laat zien met een overschot in de jaren 2018 en 2019. Het

  ambitieniveau is niet heel hoog gelegd en gezien de huidige economische ontwikkelingen is
  er wat ons betreft nog iets teveel terughoudendheid getoond met deze kadernota. Onze

  verwachting is dan ook dat het er allemaal wat rooskleuriger gaat uitzien als in deze

  kadernota wordt weergegeven. We hebben geen glazen bol, maar we zijn niet verrast als we

  later dit jaar en in de jaren tot 2019 een aantal meevallers gepresenteerd gaan krijgen.

  Rozengeur en maneschijn?

  Het is helaas niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zorgen hebben wij, over de zorg in zijn
  algemeenheid. Geplande besparingen in, onder andere, het sociaal domein zijn niet de
  keuzes van Ons Etten-Leur. Ook de toevoegingen aan de reserves voor de bedrijfsvoering
  voor innovatie door digitalisering en automatisering vinden wij te hoog. Dit is toch juist een
  onderdeel waar bezuinigd zou gaan worden? Is het op deze manier geen vestzak broekzak?
  Zorgen hebben wij ook over de aanbesteding van projecten. Het verleden heeft laten zien
  dat daar nog wel eens iets mis gaat. En met de nieuwe projecten die nog gaan komen mag

  er wat ons betreft geïnvesteerd worden in kennis en kunde binnen de organisatie waardoor
  deze investering bij aanbestedingen van de projecten teruggehaald kan worden.

  Per programma onderdeel hebben wij nog de volgende punten:

  Financiën

  • De voorzieningen exploitatietekorten grondbedrijf zijn € 0,00 per 2016 vanwege de
   verwachting dat alle verliesgevende exploitaties afgesloten zijn. Wij vragen ons af wat

   daar het effect van is op de weerstandscapaciteit. Er wordt immers gesproken over
   een gelijkblijvend risico bij de weerstandscapaciteit.
  • Over de “stille reserves” willen wij het volgende kwijt: Als we puur naar het verschil in

   boekwaarde en WOZ waarde kijken heeft Etten-Leur dus wel stille reserves. Alleen

   door een eigen inschatting te maken, waarbij de eigen inschatting gelijk is aan de

   WOZ waarde hebben wij geen stille reserve. Wie heeft de boekwaarde bepaald en

   wat is het nut daarvan als de eigen inschatting afwijkt en wordt gebruikt?
  • Als laatste punt bij dit programma het volgende: tot 2 keer toe wordt een krediet

   afgeraamd terwijl de werkzaamheden niet zijn afgerond. Een ezel …. Hoe kan het nu
   dat dit gebeurd, terwijl de werkzaamheden niet zijn afgerond?

  Bestuur en dienstverlening

  • Investeren in het verbeteren van de communicatie van en naar iedereen blijft een
   belangrijk punt. Waarbij wij luisteren nog belangrijker vinden dan praten. De praktijk
   leert ons dat hier niet iedereen even tevreden over is.
  • Wij zijn verheugd te lezen dat na jaren van inbreng door Ons Etten-Leur nu werk
   wordt gemaakt van de reclamezuilen.
  • De toeristenbelasting vinden wij geen goed onderbouwd plan. De opbrengsten

   worden aangegeven, terwijl de kosten niet inzichtelijk zijn voor ons. Daarnaast is het
   de vraag hoeveel toeristen het extra gaat opleveren.

  Wonen

  • De parkeerproblematiek is al een tijdje onderwerp van gesprek. Enigszins verbaasd
   waren wij, nadat wij lazen dat het college de tarieven voor de parkeergarage
   vaststelt. Kan het college dan ook vergunningen voor diezelfde parkeergarage
   uitgeven voor bijvoorbeeld de ambtenaren?
  • Wij vinden het jammer dat de sanering van de gronden aan de Brabantlaan en Oude

   Kerkstraat niet worden uitgevoerd, maar wij begrijpen dat door tijdgebrek keuzes
   gemaakt moeten worden. We hopen wel dat uitstel geen afstel wordt.

  Leven

  • Bij het bieden van goede opvang en begeleiding (op maat) aan kwetsbare mensen
   wordt Radar niet genoemd. Deze zouden wij ook graag toegevoegd zien.
  • Wij zijn blij met en ondersteunen de door de gemeente ingeslagen weg omtrent de
   mantelzorgers en vrijwilligers.

  Afsluiting

  Afsluitend willen wij het college van B&W, Griffie en de ambtelijke organisatie bedanken voor
  een overzichtelijke en overwegend positieve kadernota. Ook dank voor de snelle
  beantwoording van onze vragen.

  Namens de fractie van Ons Etten-Leur,

  Fractievoorzitter Lia Boeren

  Parkeerproblemen centrum - 8 mogelijke oplossingen

  Etten-Leur 2015-05-27

  Geacht college, raad en ambtenaren,

  Met deze brief willen wij 8 mogelijke oplossingen aandragen voor de parkeerproblemen in het

  centrum. Deze opties kunnen hopelijk meegenomen worden in verdere vervolgstappen en

  beleidsnota's omtrent parkeren.

  Uitgangspunten:

  • Parkeeroverlast is toegenomen met de invoer van diverse betaald parkeren zones in het centrum.
  • Iedereen, ook het personeel van winkels, wil zo min mogelijk betalen per (werk)dag.
   Iedereen zoekt een gratis parkeerplaats op, waardoor de overlast steeds verder komt te
   liggen van het centrum.
  • Meerdere auto's per huishouden.

  Oplossingen:

  1 Promoten en realiseren fiets-parkeren

  Voorzie parkeerterreinen (voorbeeld naast de brandweerkazerne aan de Wipakker) van

  deugdelijke (afsluitbare en eventueel gratis) fietsenstallingen. Werknemers kunnen gratis hun auto parkeren en per fiets naar hun werk gaan.

  2 Attenderen werkgevers en werknemers op vergunningen

  Ondernemers en werknemers zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van de

  werknemersvergunning in de parkeergarage. Door een mix van communicatiekanalen te gebruiken in combinatie met de kracht van herhaling zal het gebruik stijgen

  3 Proefproject gratis werknemersvergunningen

  Opzetten van een proefproject van 6 maanden waarin werknemersvergunningen worden verstrekt waarmee werknemers van het centrum kunnen parkeren op de parkeerterreinen aan

  de Anna van Berchemlaan, Nieuwe Nobelaer en Rode Poort. Zo kan onderzocht worden of

  hierdoor de parkeerdruk in omliggende straten minder kan worden en grotere ingrijpende maatregelen vermeden kunnen worden in de toekomst.

  4 Extra parkeerplaatsen Roosendaalseweg

  Het 1e stuk tussen Stadskantoor en 1e rotonde is in hoofdzaak parkeergelegenheid voor

  ambtenaren en bezoekers tegen betaling. Tussen de 1e en 2e rotonde zouden parkeerplaatsen kunnen komen vooral voor ambtenaren en personeel van winkels met gratis vergunningskaart zichtbaar in de auto.

  5 Bij afbraak Nieuwe Nobelaer, parkeerplaatsen creëren

  Na verplaatsing van de Nieuwe Nobelaer kan dit hele terrein in parkeergelegenheid worden

  omgezet. Dit maakt het ook mogelijk om het Oderkerkpark uit te breiden. Hierdoor word het

  aantal m2 groen in deze wijk ook groter. Het niet bebouwen van vrijkomende terreinen is een

  optie die geldt voor heel de gemeente.

  6 Parkeerstroken toevoegen

  Langs bestaande woonwijken waar maar mogelijk goed overzichtelijke en veilige extra parkeerplaatsen / stroken aanleggen.

  7 Parkeernormen verhogen

  Als regeren vooruitzien is moeten we de parkeernormen bij nieuw aan te leggen wijken en straten aanpassen. Bijvoorbeeld, als geldende parkeernorm (aanbeveling) 2 parkeerplaatsen per woning is, leg je er automatisch 3 aan. Zo voorkom je problemen in de nabije toekomst.

  8 Uitbreiden gebieden vergunninghouders

  Hierdoor zijn de inwoners van het centrum van een parkeerplaats verzekerd.

  Wij rekenen op een uitnodiging zodat wij van gedachten kunnen wisselen in een vrijblijvende bijeenkomst, met inwoners en ambtenaren. Dit alles voordat het concept parkeerbeleidsplan is afgerond.

  Met vriendelijke groet,
  Namens inwoners, leden en fractie van Ons Etten-Leur

  Lia Boeren

  Voorstel heroverweging raadsbesluit 19 december 2011

  Voorzitter,

  Ons wordt gevraagd in te stemmen met een aangepast voorstel voor sportcentrum de Banakker waarin de commerciële ruimte en de ijsbaan komen te vervallen.

  Voor Ons Etten-Leur ligt dit niet zo eenvoudig en wel om de volgende redenen:

  1. Uit het onderzoek naar latente behoefte aan nieuwe kunstijsbanen in Nederland, uitgevoerd

  door Hopmans Andres Consultants BV in 2008, ik zal niet het hele onderzoek voorlezen, voor de geïnteresseerden is het onderzoek eenvoudig te googelen, blijkt het volgende:
  • Er is ruimte voor een ijshal van 30 x 60 meter in de omgeving van de gemeente Etten-Leur
  • Het draagvlak voor zo’n ijshal wordt behaald bij een inwoneraantal van 87.500 inwoners in een

  straal van ca. 20 km rondom de ijshal. Met de inwoneraantallen van Etten-Leur, Roosendaal en

  Moerdijk ,de overige kleine gemeenten neem ik nu niet mee, komen we op ca. 155.000 inwoners.

  • Het gemiddeld aantal bezoeken van een ijshal van 30 x 60 meter is 130.000 per jaar

  2. Het benodigd bedrag voor de realisering van het aangepast voorstel zoals nu voorligt is €

  13.032.000,00 , inclusief de herontwikkeling van het totale plangebied

  3. In de raadsvergadering van 30 september 2013 is een amendement aangenomen over een voorstel voor een aanvullend krediet realiseren Sportcentrum De Banakker van € 1,937.000,00 , waar alleen de VVD destijds niet mee heeft ingestemd

  4. Wanneer wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 13.032.000,00 exclusief de kosten voor het inrichten van de openbare ruimte is het mogelijk om een zwembad met ijsbaan

  zonder commerciële ruimte te realiseren

  5. Als wordt uitgegaan van het investeringsbedrag van € 13.032.000,00 en de raad is nog steeds akkoord met uittrekken van een extra krediet van € 1,937.000,00 dan is een bedrag beschikbaar van € 14.969.000,00 voor de bouw van een zwembad met ijsbaan en de inrichting van de openbare ruimte

  6. Het nieuwe voorstel brengt een verwachte vertraging in de uitvoering met zicht mee van ca. anderhalf jaar

  7. De kans is reëel aanwezig dat bij een keuze voor het alleen laten vervallen van de

  commerciële ruimte een kleine aanpassing in het huidige ontwerp volstaat, waardoor het niet in

  strijd is met de wetgeving en er geen nieuwe aanbestedingsprocedure hoeft te worden gestart. De vertraging wordt daarmee aanzienlijk verkort

  8. De kosten voor onderhoud van de huidige Banakker bedragen € 166.000 per jaar, zoals

  vermeld in het voorstel van 19 december 2011. Dit betekent dus bij de keuze voor het voorliggende voorstel een extra uitgave voor minimaal 1 jaar

  9. Een aanpassing van de randvoorwaarden voor exploitatie kan een structureel voordeel opleveren

  10. Een aanpassing van de randvoorwaarden biedt wellicht een mogelijkheid aan meer exploitanten om een bieding te doen

  11. De mogelijkheden voor evenementen op de ijsbaan in de zomer (denk bijvoorbeeld aan beachvolleybal) zijn niet meegenomen in de plannen. Deze mogelijkheden kunnen een positief

  effect hebben op de exploitatie.

  Voorzitter,

  Zijn er risico’s aan een plan zonder commerciële ruimte maar met een ijsbaan zoals in de oorspronkelijke plannen is meegenomen? Ja, die zijn er op het gebied van exploitatie, maar we hebben in het verleden risico’s genomen die meer hebben gekost en uiteindelijk niets hebben opgeleverd voor onze inwoners. Daarnaast zijn er ook kansen die een positief effect hebben op de exploitatie en die kansen worden door de juiste ondernemer gepakt en gerealiseerd. Voor

  ons is de afweging tussen de risico’s en kansen dan ook een reden om te kiezen voor de variant met een ijsbaan in de oorspronkelijke vorm. Graag horen wij de mening van de overige fracties

  en een reactie van de wethouder.

  Ingezonden brief van de fractie van Ons Etten-Leur aan het college

  Etten-Leur 20-05-2014

  Onderwerp: Schadelijkheid stoffen riolering zuidelijk buitengebied

  Geacht College,

  Op 19-5-2014 hebben ondergetekenden de informatie avond in Ut Praotuis bijgewoond

  handelend over de aanpassing aan de afvoer van het rioleringssysteem van het Zuidelijk buitengebied.

  Een korte weergave van de problematiek:
  In het Zuidelijk buitengebied is in de jaren '80 van de vorige eeuw een drukriolering aangelegd,

  waarbij rioolwater over lange afstand door leidingen wordt gepompt. Door de lengte van de drukriolering en de tijd, die het kost om het rioolwater vanuit het Zuidelijk buitengebied bij de gemeentegrens te krijgen, (sommige leidingen zijn 6 kilometer lang) beginnen de fecaliën in de leidingen reeds te rotten. Vanuit dit rottingsproces ontstaat er H2S. In het binnenstedelijk

  rioleringssysteem is er veel minder kans van het ontstaan van H2S omdat het rioolwater simpelweg veel sneller afgevoerd wordt.

  Vanuit de drukleidingen in het buitengebied wordt het rioolwater afgestort in een ontvangstput bij de Zundertseweg (Noordzijde Rijksweg), waarna het rioolwater door natuurlijk verval (rioolwater loopt van hoog naar laag) verder door het aanwezige binnenstedelijke rioleringssysteem wordt afgevoerd.

  De inwoners van de Zundertseweg / Achter de Molen en omgeving klagen

  al tientallen jaren over stankoverlast. De gemeente heeft sinds

  de aanleg in de jaren '80 aanpassingen gedaan aan het systeem om deze stankoverlast te verminderen. Echter zonder noemenswaardig resultaat. Nu is

  er gekozen om een leiding aan te leggen ten noorden van de Rijksweg A58 en het rioolwater uit

  het Zuidelijk buitengebied af te laten storten in een ontvangstput op Vosdonk, zodat deze niet meer terecht kan komen in het rioleringssysteem bij de Zundertseweg.

  Het reeds eerder aangehaalde H2S brengt bij de inwoners echter een zeer grote onrust teweeg. Een simpele zoektocht op internet voedt deze onrust en zet vraagtekens bij de gevolgen voor de gezondheid. Gezien de reeds lange duur van deze problematiek kunnen ondertekenaars deze onrust delen.

  Aan het college de dringende vraag om, met betrekking tot de mogelijke schadelijkheid van dit

  H2S, te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de gezondheid voor inwoners van dit deel van

  Etten-Leur. Onderzoeken betekent ook meten. Om schadelijkheid te kunnen meten, dient er een

  meetmoment in de huidige situatie in de woningen plaats te vinden. Ook na de aanpassing van

  de afvoer van de drukleiding dient eenzelfde meetmoment plaats te vinden om te achterhalen of er een significant verschil is. De inwoners beluisterend zijn er piekmomenten in de stankoverlast. Dan is het natuurlijk zaak om juist in deze piekmomenten te meten. Gezien de planning, het

  systeem moet rondom de zomerperiode klaar zijn, vragen wij u dus met klem om op zeer korte termijn dit onderzoek te laten starten.

  Tevens kwam aan bod de slechte communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners toe. Een steeds terugkerend item waar wij u vragen om direct betrokkenen directer te informeren. Ook nu

  weer werd de Etten-Leurse Bode als enig informatiemiddel als te mager ervaren, temeer ook, zo

  werd aangegeven, dat deze zeker niet elke keer wordt bezorgd en publicatie slechts één maal plaatsvindt. Ook is het niet zo dat elke inwoner aangesloten is aan de digitale snelweg.

  Graag vernemen wij van u op korte termijn welke actie(s) u gaat ondernemen.

  Namens

  Ons Etten-Leur
  Lia Boeren

  APB
  Jennie Boer

  D66
  Peter Mul

  Ingezonden brief van de fractie van Ons Etten-Leur aan het college

  Etten-Leur, 14-01-2014

  Onderwerp: Parkeeroverlast rondom de Koperwiek in wijk Hooghuys
  .
  Geacht college,

  Middels dit schrijven willen wij u attent maken op de parkeeroverlast rondom de Koperwiek in wijk Hooghuys. Deze parkeeroverlast wordt mede veroorzaakt door het personeel van de SHL,

  die in deze omgeving hun auto`s parkeren vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur.

  Volgens onze informatie, zijn de omwonenden al regelmatig in gesprek geweest met een

  woordvoerder van de SHL. Maar loopt men iedere keer weer vast. Het notariskantoor heeft daar zijn eigen parkeerplaats kunnen afbakenen, waardoor er maar de helft van deze

  parkeerplaatsen bezet kan worden door het personeel van de SHL, alsook de mensen die naar het prikcentrum huisartsenpost moeten.

  Er is aan de betreffende omwonenden jaren geleden verteld dat als de parkeerplaats bij het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank gelegen aan Parklaan gereed zou zijn, er extra parkeerruimte zou zijn voor het personeel van de SHL. Deze parkeerplaats is begin 2013 gereed gekomen.

  Al die tijd wordt het geduld van de bewoners omgeving Koperwiek op de proef gesteld. Er zijn niet alleen mondelinge, maar ook schriftelijke toezeggingen gedaan. maar nog steeds is er niets

  verbeterd of iets in een verbeterde situatie uitgevoerd. Er wordt zelfs tegen de omwonenden gezegd dat de gemeente nog niet zover is.

  • Kan het college ons toezeggen dat er een onderzoek over dit onderwerp kan worden gedaan?
  • Ziet het college met ons de noodzaak in, dit in een voorstel richting raad te brengen?

  Wij hopen op een snelle reactie van het college,

  Met vriendelijke groet,
  N amens Ons Etten-Leur
  José Lockx

  Ingezonden brief van de fractie van Ons Etten-Leur aan het college

  Etten-Leur, 06-01-2014

  Onderwerp: Bulletin van A. Barten. Toestand Kunstwerken in Etten-Leur
  .
  Geacht college,

  Middels dit schrijven willen wij extra u aandacht vragen voor het persoonlijk rapport van Dhr Barten.

  Ons Etten-Leur heeft vorig jaar in het voorstel kunstwerken in de wijk en de financiële gelden

  daarvan al zorgen geuit over de kunstwerken in Etten-Leur. Ons voorstel was, de gelden die

  voor kunstwerken beschikbaar zijn, ook te gebruiken voor vernieuwing en het onderhoud van de reeds geplaatste kunstwerken.

  Ons Etten-Leur is van mening dat dit rapport van Dhr Barten een prima uitgangspunt is voor een nader onderzoek van de Etten-Leurse kunstwerken. Onze vragen richting college zijn dan ook:

  • Is het college met Hr. Barten en Ons Etten-Leur eens dat bepaalde kunstwerken niet verloren mogen gaan?
  • Dat er een inventarisatie moet plaats vinden over alle kunstwerken in onze gemeente?
  • Dat indien nodig voor het opknappen van deze kunstwerken geld beschikbaar moet worden gesteld?
  • Kan het college toezeggen dat er een inventarisatie lijst komt met daarbij de bedragen
   welke nodig zijn voor behoud of opknappen van deze kunstwerken?
  • Ziet het college met ons de noodzaak in dit in een voorstel richting raad te brengen?

  Wij hopen op een snelle reactie van het college,

  Met vriendelijke groet,
  Namens Ons Etten-Leur
  José Lockx

  Nieuwe Nobelaer

  Tijdens de raadsvergadering op 17 december 2013, is het onderwerp van de Nieuwe Nobelaer besproken. Namens Ons Etten-Leur is onderstaande boodschap aan de Raad medegedeeld.

  Na uitstel van 10 jaar, is destijds gekozen door een meerderheid van de raad voor een nieuwe Nobelaer. Dat was een democratisch besluit.

  Terugkijken heeft geen zin meer, de Nieuwe Nobelaer komt er. Maar waar en voor hoeveel is de

  vraag. Als het aan het college ligt is er een keuze tussen variant 1 of 5. zijnde Banakker of Turfschip.

  Ons Etten-Leur heeft andere partijen verzocht om het Oderkerkpark in onderzoek richting Februari 2014 mee te willen geven.

  Als we de Anna v.Berchemlaan kunnen omleiden, rond daar waar nu de Nobelaer staat, kunnen we al dan niet

  een Nieuwe Nobelaer plaatsenm, maar ook een groen stadshart creëren. Zo u wilt een echt stadspark. Met een cultureel kloppend hart.

  Wij vroegen de partijen niet ben u hier nu al voor of tegen. Puur de vraag vanuit Ons Etten-Leur wilt u deze variant meegeven voor nader onderzoek?

  Met het uiteindelijke doel een stadspark te creëren,

  aangezien dit nu de laatste kans zal zijn. Hieronder het ingediende amendement.

  Groter Oderkerkpark Stadshart

  Amendement op voorstel Nieuwe Nobelaer

  Voorstel nr.18 raadsvergadering 16 december 2013

  Onderwerp: voorstel cultureel expertisecentrum

  De raad van de gemeente Etten-Leur in vergadering bijeen d.d. 16 december 2013

  Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

  Aan punt 5 van het ontwerp besluit toe te voegen de in onderzoek te nemen varianten:

  • Een park met cultureel kloppend hart in het uitgebreide Oderkerkpark inclusief
   wegomlegging Anne v. Berchemlaan (zie aangehechte tekening). Met een Nieuwe
   Nobelaer op een nader te bepalen plaats in het uitgebreide park. Dit kan één gebouw zijn
   voor alle activiteiten, maar ook een gebouw waar een deel van de activiteiten plaatsvinden. De overige activiteiten vinden dan met gebruik (of medegebruik) van reeds bestaande panden binnen Etten-Leur plaats.
  • De creatie van een ‘stadspark’ in het uitgebreide Oderkerkpark inclusief wegomlegging
   Anna v. Berchemlaan (zie aangehechte tekening). Hierbij moet de Nieuwe Nobelaer worden ondergebracht in een nieuw gebouw buiten (of verschillende bestaande gebouwen buiten) het nieuwe stadspark.

  Toelichting:

  De verplaatsing van de Nobelaer is al verscheidene malen onderzocht.

  Tot op heden is het totale gebied met de bijbehorende wegomlegging, zoals op aangehechte

  tekening is aangegeven, nooit tot in detail en dus ook niet financieel onderzocht.

  Het doel van dit amendement is:

  Ook deze financiële keuzes goed in beeld te krijgen, zodat besloten kan gaan worden op basis van feiten en cijfers of tot het creëren van een echt stadspark met daarin al dan niet een Nieuwe Nobelaer kan worden overgegaan.
  En niet in de laatste plaats omdat wij dit als laatste mogelijkheid zien nog een stadspark te creëren in het centrum.

  Ondertekening en naam:
  Fractie Ons Etten-Leur

  Brief naar leden van de Tweede Kamer

  Etten-Leur, 25 september 2013

  Betreft: Openbaarheid declaraties gemeenten / schrappen wachtgeldregeling bij misbruik

  Geachte Kamerleden,

  Fraude is helaas een woord dat de laatste jaren meer en meer in zwang komt op allerlei

  terreinen. Openheid, transparantie en inzicht kan helpen om fraude te voorkomen.

  Recente ontwikkelingen in Etten-Leur met een opgestapte wethouder tot gevolg wegens

  vermeend misbruik van declaraties, een vertrokken burgemeester in Vlissingen na aanleiding van een declaratieschandaal en geheimzinnige achterkamertjes vergaderingen in Roosendaal

  over declaraties, noopt ons echter tot het sturen van deze brandbrief.


  Openbaar maken declaraties gemeenten

  Ons Etten-Leur is een lokale politieke partij in Etten-Leur, Noord-Brabant die open en eerlijk politiek bedrijft en voorstaat. Al sinds de wetswijziging februari 2013 over de openbaarheid van

  declaraties van ministers, pleiten wij op lokaal niveau voor eenzelfde openbaarheid. Tot op heden zonder succes.

  De inwoners van onze en omliggende gemeenten laten er in hun reacties op straat, in de winkel

  of online geen misverstand over bestaan. Misbruik van gemeenschapsgeld kan niet, mag niet en daar moet tegen worden opgetreden.

  Daarom aan u de volgende vraag

  1) Vindt u ook dat declaraties van gemeenten op eenzelfde niveau openbaar zouden moeten zijn

  als dat van ministers en topambtenaren zoals bepaald in februari 2013? In ieder geval alle

  declaraties van burgemeester en wethouders alsmede partijfractie declaraties.


  Sancties bij misbruik

  Iedere vorm van fraude is verkeerd, maar het contrast is nog schrijnender wanneer het, zoals in Etten-Leur, misbruik betreft van gemeenschapsgeld door een wethouder die verantwoordelijk is voor sociale zaken.

  Mensen op uitkerings- en bijstandsniveau moeten soms grote moeite doen om de juiste bedragen aan te vragen en uitgekeerd te krijgen. Wanneer vervolgens ambtenaren met bovenmodale salarissen die betaald worden door de gemeenschap de mist ingaan, maar daar zonder sanctie vanaf komen, roept dat onbegrip, wrevel en woede op.

  Zeker omdat een wethouder er met een pro forma kennisgeving van ontslag er met een royale wachtgeldregeling van af kan komen. Waarschijnlijk allemaal keurig volgens de huidige

  wettelijke regels, maar deze huidige regels roepen ongelofelijke weerstand op onder de bevolking. De mensen kunnen ons inziens terecht, de logica hierachter niet volgen.

  Daarom aan u de volgende vraag.

  2) Bent u het met ons eens dat bij bewezen en / of toegegeven misbruik van gemeenschapsgeld, burgemeesters en wethouders een sanctie opgelegd dient te worden, gekort moeten worden op hun wachtgeldregeling, dan wel totaal uitgesloten worden van een wachtgeldregeling?

  Wij hopen dat u aan deze twee onderwerpen in uw kamer aandacht wilt en kunt besteden en staan open voor iedere vorm van discussie of nadere toelichting indien gewenst.

  Zaken uit het verleden en lopende zaken kunnen waarschijnlijk niet meer aangepast worden,

  maar laten we dan in ieder geval samen proberen om de toekomst meer open en eerlijk te laten verlopen.

  Met vriendelijke groet,
  Namens de politieke fractie van Ons Etten-Leur
  Lia Boeren, Fractievoorzitster

  Ingezonden brief van de Fractie van Ons Etten-Leur aan het college

  Etten-Leur, 12-09-2013

  Onderwerp: viswater kleine Voorn

  Geacht college,

  Middels dit schrijven willen wij u aandacht vragen voor de noodkreet van Visvereniging de Kleine

  Voorn. En vragen u, of er dit jaar vanuit de gemeente nog actie of opdracht gegeven kan worden

  voor het uitbaggeren van de Singels in groot Sander.

  Brabantse Delta heeft 11 september een openbaar bericht geplaatst in de media geciteerd:

  Botulisme in Etten-Leur (Willem Dreessingel,Aletta Jacobslaan) Vermijd het water.

  Meld dode dieren

  Ons-etten-leur is na aanleiding van het droogvallen visvijver Willem Dreessingel afgelopen

  maand juli. op zoek gegaan naar informatie. In de media waren foto`s te zien dat leden van de

  kleine Voorn handmatig vissen zijn gaan redden en alles hebben gedaan wat zij konden. Wij

  vroegen ons af wat de consequenties zouden zijn, voor de kwaliteit van deze viswaters. En

  kwamen in contact met leden van de vereniging de kleine Voorn vanwaar wij deze informatie

  hebben gekregen over de Singels in Groot-Sander.

  Informatie:

  Eind jaren 90 zijn de singels, bij de oplevering van de wijk, wat betreft het onderhoud overgedragen van de gemeente Etten-Leur naar het waterschap Brabantse Delta. Daarbij is het water volledig uitgebaggerd. Dit werd gedaan door de singels d.m.v. zanddammen in een aantal vakken te verdelen. Telkens werd dan één vak leeggepompt. Vrijwilligers van onze vereniging,

  geholpen door volwassenen en kinderen uit de wijk, vingen dan de meeste vissen weg. Deze

  vissen werden dan weer uitgezet in een vak dat al was uitgebaggerd. Als een vak leeggepompt

  was werd de bagger uit het vak verwijderd d.m.v. een kraan die op de bodem in het betreffende vak stond. Nadat een vak schoon was werd het water uit het volgende vak weer naar het schoongemaakte vak gepompt.

  Na deze baggerwerkzaamheden eind jaren 90 is er geen grootschalig onderhoud meer aan de Singels in Groot-Sander uitgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat het water sinds een jaar of 6 volledig dicht gegroeid is met waterplanten. Hoewel waterplanten heel belangrijk zijn voor een

  goede visstand is het volledig dichtgroeien van een watergang juist slecht voor de visstand. De

  laatste jaren treden dan ook regelmatig vissterfte op.

  In de wintermaanden wanneer het water bevroren is en er sneeuw op het ijs ligt vindt er geen zuurstofproductie plaats, omdat het zonlicht niet bij de waterplanten kan komen. Echter verbruikt het rottingsproces van de afgestorven planten veel zuurstof, waardoor het water zuurstofloos wordt met als gevolg vissterfte. Omdat het water volledig is dichtgegroeid met waterplanten

  bevinden zich veel rottende planten op de bodem, waardoor de daling van het zuurstofgehalte zeer snel gaat.

  Maar ook zomers vinden er de laatste jaren één of meerder vissterfte plaats. Zo ook afgelopen

  zomer. Gedurende het gehele jaar sterven er delen van de planten af. Deze zakken naar de

  bodem en gaan daar verrotten. Bij een warme periode wordt het gehele water tot aan de bodem

  warm, wat het rottingsproces versnelt. Dit rottingsproces verbruikt veel zuurstof. Warm water kan minder zuurstof bevatten dan koud water, dus tijdens zo’n warme periode daalt het zuurstofgehalte in het water snel. Meestal wordt een warme periode afgesloten met onweer en

  hevige buien. Doordat het relatief koude regenwater in het water terecht komt ontstaat de

  situatie dat het water aan de bodem warmer is dan het water aan de oppervlakte. Nu zal warm water altijd bovenop koud water willen drijven. Dat leidt ertoe dat het warme water van de bodem

  naar boven zal stijgen en het koude water van de oppervlakte juist naar beneden zal zakken. Dit wordt het keren van het water genoemd. Maar aangezien het zuurstofgehalte aan de bodem al

  zeer laag is en dit zich mengt met het overige water wordt het zuurstofgehalte van het gehele

  water slecht, met vissterfte tot gevolg. Een gezond water zou dit moeten kunnen opvangen,

  maar een water met zoveel waterplanten als de Singels in Groot-Sander kan dit niet opvangen.

  Elk jaar heeft onze vereniging een bestuurlijk overleg met wethouder J.P.Schouw van de gemeente Etten-Leur en A. de Jong van de afdeling Sportzaken. De laatste jaren staat de slechte staat van het onderhoud van de gemeentelijke wateren elke keer op de agenda. Tot nu toe heeft dat nog niet tot concrete oplossingen geleid. Dit, omdat de gemeente zegt dat het waterschap verantwoordelijk is voor het onderhoud van de wateren. Dit laatste klopt wel alleen

  zal de gemeente altijd betrokken moeten zijn bij dergelijke werkzaamheden. In eerste instantie om eventuele vergunningen te verlenen. Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor het uitbaggeren zelf, maar moet de gemeente de bagger in ontvangst nemen en zorgen voor de

  afvoer daarvan. Maar ook is het water de laatste jaren geen reclame voor de gemeente en zou

  de gemeente daarom ook bij het waterschap op het noodzakelijke onderhoud moeten aandringen.

  In november 2012 heeft onze vereniging, samen met wethouder J.P.Schouw, een bezoek gebracht aan een aantal wateren van onze vereniging waar we problemen hebben. We zijn toen

  ook bij de Singels in Groot-Sander geweest. De gemeente heeft toen bij het waterschap

  geïnformeerd wanneer de singels uitgebaggerd zouden gaan worden. Het waterschap heeft toen

  meegedeeld dat dit in 2013 gaat gebeuren. Ook tijdens de calamiteiten van afgelopen zomer heeft het waterschap aangegeven dat het water dit jaar nog uitgebaggerd gaat worden.
  Tot op heden hebben we van zowel het waterschap als gemeente nog niet gehoord over hoe en

  wanneer de Singels in Groot-Sander uitgebaggerd gaan worden. Wij gaan ervan uit dat daarbij dan ook dezelfde werkwijze al eind jaren 90 is toegepast gebruikt zal gaan worden. Dat is de enige doeltreffende methode om de problemen met de waterplanten de komende jaren te voorkomen.

  Naast de problemen voor de visstand levert de huidige staat van de singels ook problemen op voor de omwonenden. Naast dat het water er niet uitziet stinkt het water elk jaar flink door het afsterven van de waterplanten en levert dit gevaar op voor spelende kinderen. Mocht er om één

  of andere reden een kind te water raken dan bestaat de kans dat deze verstrikt raakt in de waterplanten en mogelijk aan het oog onttrokken wordt.

  Tot zover de verkregen informatie van de Kleine Voorn.

  In afwachting van uw antwoord,
  Met vriendelijke groet,

  Begroting 2014

  De begroting 2014 is zo ook voor de komende jaren sluitend. Al met al moeten we hier ook eerlijk zeggen complimenten voor de ambtenaren. Er zijn door diverse partijen wat voorstellen gedaan, waaronder de volgende:

  Afschaffing hondenbelasting

  Dit klinkt leuk en popi jopi, maar de afspraak was dat de hondenbelasting gebruikt zou worden

  om onder andere de hondenuitlaatterreinen bij te houden. Ook de hondenwachter is van de hondenbelasting betaald. En de zwerfpoep op fietspaden en dergelijke moet ook worden

  opgeruimd bij overlast. Tot nu toe kost het meer dan de opbracht. Jammer maar de hondenbelasting kan dus absoluut nog niet worden afgeschaft.

  Vrijreizigerspas begeleiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) cliënt

  Allereerst moeten we onderscheid maken in medisch begeleider of sociaal begeleider. Medisch

  begeleider bijvoorbeeld naar het Amphia ziekenhuis, moet nu ook 1,20 Euro betalen. Sociaal

  begeleider, bezoekjes, feestjes, uitgaan, winkelen bijvoorbeeld naar Breda 5,60 Euro. Nog altijd

  ver onder de normale taxiritjes. Van Ons Etten-Leur mag echte medische begeleiding volledig gratis zijn.

  Wat de sociale begeleiding aangaat zou je ook nog kunnen kiezen voor een strippenkaart gekoppeld aan de WMO cliënt, zodat deze diverse malen per jaar nu (bijvoorbeeld 10 of 20 keer) tegen een meer gereduceerd tarief (ook 1,20 Euro) deze mensen kan begeleiden.

  Laat ons hopen dat we in maart 2014 deze mogelijkheid krijgen dit in positieve zinh voor de mensen te veranderen.

  Subsidiepotje maken

  Bij subsidieaanvraag richting het rijk of provincie is het vaak gebruikelijk dat de andere helft door

  de gemeente moet worden betaald. Bij een spaarpotje / subsidiepotje zou je dus geen

  subsidieaanvragen richting andere overheden meer hoeven te laten liggen, omdat je als gemeente aan geld de andere helft niet ter beschikking hebt. Dit idee is destijds al een keer door Ons Etten-Leur geprobeerd / gelanceerd. En nu door het CDA, maar helaas ook deze keer nop.

  Speeltuin de Hoge Neer

  De gemeente die de speeltuin in de schoot geworpen kreeg, draait nu jaarlijks op voor onderhoud en keuring. Het voorstel is een andere opzet met geldstroom naar een nieuw te vormen bestuur.De afspraak is gemaakt dat het college op zoek gaat naar sponsoring en andere

  opzet onder andee door wijken actief te laten zijn. Wij hopen dat alles goed komt, maar hebben twijfels omdat er steeds meer van wijken en dus mensen word gevraagd.

  Vrij parkeren op zondag

  Leuk idee, maar dit gaat de gemeente teveel geld extra kosten.Afspraak gemeente gaat met ondernemers in het winkelhart praten ook over de afvalbakken. Even wachten dus wat hieruit zal komen.

  Formulierenteam

  Het formulierenteam hebben we in de opinievergadering en in juni in de kadernota aangehaal. Voor alle inwoners met vragen laten we bijvoorbeeld 1x per maand in iedere wijk mensen

  plaatsnemen in bijvoorbeeld een wijkgebouw, die alle vragen kunnen beantwoorden en alle informatie paraat hebben. Dus niet doorverwijzen of mensen een foldertje in de hand drukken. Nee, een rechtstreeks correct antwoord.

  Dat verstaat Ons Etten-Leur onder een formulierenteam.

  Ons Etten-Leur is ook van mening dat we nu geen grote veranderingen moeten gaan

  doorvoeren, terwijl in maart de verkiezingen zijn en er dus een ander raadsprogramma zal komen. Waarin hopelijk diverse zaken positief gaan veranderen.